top of page

Organisatiestructuur van de AcOA (& WOA)

 

Inleiding

 

Een goede organisatiestructuur helpt bij het nemen van de juiste besluiten en dient een moderne leergemeenschap door daarin zichtbaar te maken waar de expertise gehaald kan worden, hoe kenniscirculatie kan plaatsvinden en waar de verbinding ligt om te kunnen bouwen. Tevens maakt de organisatiestructuur een professionele leergemeenschap zichtbaar waarin ruimte is voor innovatie dankzij de transparantie in rollen en taken. Die transparantie kan leiden tot vertrouwen in de ander, bij wie steun gevonden kan worden en van wie betrokkenheid verwacht mag worden. Zo komt de AcOA tot de kwaliteit die we willen vasthouden; vooral ook om te kunnen praten met de juiste personen over de wijze waarop invulling wordt gegeven.

 

De infrastructuur en organisatie van de AcOA moet voldoen aan de standaard voor een goede Academische Opleidingsschool. Deze houdt in dat:

 1. de school en instituut de kenmerken ontwikkelen van een professionele leergemeenschap

 2. er een koppeling is met de onderwijsorganisatie, de onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg

 3. er een koppeling is met het functiegebouw en de meerjaren personeelsplanning

 4. er een duurzame relatie en personele unie met de betrokken opleidingsinstituten wordt aangegaan.

 

Daarbij zijn afspraken gemaakt over:

 1. de procesmatige en inhoudelijke eisen voor een goede opleiding

 2. de omvang en kwaliteit van het opleiden en het begeleidingsteam en

 3. de gehanteerde beoordelingscriteria voor partners en medewerkers.

In navolgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de organisatiestructuur, de daarbij behorende rollen en de taken van personen en organen.

Organogram AcOA (in combinatie met WOA).

 

 

 

 

 

Organogram WOA

 

 

 

 

 

 

 

 

Te  onderscheiden rollen en  daarbij behorende verantwoordelijkheid en taken.

 

Directeur van de school

 

De directeur van de school/vestiging is proceseigenaar van:

 

 • de organisatie

 • de inbedding van het integraal personeelsbeleid (IPB)

 • en de kwaliteitsbewaking van opleiden in de school/vestiging.

 

Taken daarbij zijn:

 

 • voorwaarden scheppen voor opleiden in de school in de vestiging

 • overleg met de stuurgroep, coördinator en schoolopleider van de vestiging

 • het stimuleren van de lerende organisatie binnen de vestiging.

 

Schoolopleider

 

De schoolopleider is lid van het opleidingsteam en is proceseigenaar van:

 

 • de organisatie en de inhoudelijke kwaliteit van het opleiden op de eigen school

 • het coördineren van de (duale) studenten en de organisatie van de dagtaken en leerwerktaken van de studenten op de vestiging

 • het overleg met de projectleider/coördinator AcOA, de andere schoolopleiders, de vestigingsdirecteur en de instituutsopleider

 • het begeleiden en beoordelen van studenten

 • het voeren van functioneringsgesprekken met studenten

 • het coachen van werkplekbegeleiders

 • het werven en beoordelen van de studenten

 • het inhoudelijke en organisatorisch afstemmen met de partnerscholen en opleidingsinstituten

 • het ontwikkelen van beleid voor scholing/ontwikkeling van medewerkers

 • het opzetten en vormgeven van opleidingen en coachingstrajecten binnen de schoolorganisatie

 • het overleg intern met directie en P&O

 • neemt deel en draagt bij aan intervisie- en netwerkbijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld platformbijeenkomsten en themamiddagen), binnen en buiten de AcOA.

 

Instituutsopleider

De instituutsopleider is proceseigenaar van:

 

 • (alleen bij de HvA, niet bij de UvA) de begeleiding en beoordeling van de student op de stageplaats

 • de verbindende factor tussen het instituut en de opleidingsschool (werkplekbegeleiders en schoolopleider).

 

Taken hierbij (niet altijd voor de UvA) kunnen zijn:

 

met betrekking tot de begeleiding en beoordeling van de student, de IO:

 

 • (alleen HvA) is examinator van studenten voor het onderdeel werkplekleren (Werkwijze: er is een contactmoment bij aanvang van de stage, een lesbezoek, tenzij hier duidelijke en verantwoorde andere afspraken over zijn, en een eindbeoordeling)

 • (alleen HvA) monitort (begeleidt) de ontwikkeling per student en maakt hierbij gebruik van de input van de WPB en de SO

 • is in nauw contact met SO, medieert bij conflicten tussen de student en de WPB

 • adviseert en stuurt de student (bij) met betrekking tot de stageloopbaan. (UvA alleen bij uitzonderlijke knelpunten, anders doet de vakdidacticus dit)

 

met betrekking tot de verbinding tussen het instituut en de opleidingsschool (WPB en SO), de IO:

 

 • is als gesprekspartner een verbindende factor tussen de opleidingsschool en het instituut

 • inventariseert mogelijke nascholingsbehoefte op de opleidingsschool, brengt dit in bij  het IO-team

 • is op de hoogte van de inhoud van de schoolgroepbijeenkomsten voor studenten en levert er, indien gewenst, een bijdrage aan

 • maakt gebruik van expertise in IO-team bij de inhoudelijke invulling van de schoolgroepbijeenkomsten (bijv. onderwerpen verdelen)

 • handelt naar de afspraken over het opleiden van de studenten op de opleidingsschool

 • monitort mede de kwaliteit van de werkplekbegeleiders / adviseert school hierover

 • neemt deel en draagt bij aan intervisie- en netwerkbijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld platformbijeenkomsten en themamiddagen), binnen en buiten de AcOA

 • is (wens/vereiste) Velon geregistreerd.

 

Vakdidacticus

 

Is proceseigenaar van:

 

 • de toepassing en vertaling van de algemene pedagogische en didactische begrippen op zijn vakgebied

 • de beoordeling van de vakdidactische ontwikkeling van de leraar in opleiding.

 

Taken daarbij zijn:

 

 • algemene pedagogische en didactische principes en kernbegrippen vertalen naar het vak

 • colleges geven in het vak, beoordelen van studenten op vakdidactisch gebied, overleggen met instituutsopleider en werkplekbegeleider.

 

Werkplekbegeleider (WPB)

 

Is proceseigenaar van:

 

 • de begeleiding van de student bij het voorbereiden en uitvoeren van de lessen

 • het reguleren van de tijd om de lessen met de student voor en na te bespreken

 • het adviseren met betrekking tot de beoordeling van het praktijkdeel van de opleiding (mede-beoordelen)

 • de zorg dat de student in de gelegenheid wordt gesteld zelfstandig les te geven. (faciliteren)

 

Projectleider / Programmaleider / Coördinator

 

De projectleider is (gemandateerd) proceseigenaar van de volgende bevoegdheden:

 

 • is verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken in de AcOA

 • is verantwoordelijk voor de voorbereiding van besluitvorming

 • is verantwoordelijk voor interne communicatie

 • is verantwoordelijk voor kwaliteitszorg

 • is eindverantwoordelijk voor verantwoording naar buiten.

 

De projectleider is ook de vertegenwoordiger van AcOA. Algemene taken daarbij zijn:

 • het regelmatig contact met alle partners onderhouden en het overzicht houden op alle ontwikkelingen van de partners op verschillende niveaus

 • het schrijven en bijwerken beleidsdocumenten

 • het agenderen en notuleren stuurgroep vergaderingen  AcOA

 • het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van de stuurgroep

 • het regelmatig doen van mededelingen aan alle betrokkenen (stuurgroep en platforms)

 • het maken van het jaarverslag

 • het onderhouden van de website AcOA/WOA

 • het kwaliteitsbeleid algemeen: zorg voor produceren en onderhouden van procedures en documenten in een samenhangend systeem

 • het onderhouden van contacten met Regio-overleg, DUO; Agentschap NL; ministerie, enzovoort

 • het bijwonen van landelijke conferenties AOS

 • het verantwoordelijk zijn voor tellingen studenten en deze doorgeven aan DUO

 • het voorbereiden van accreditaties, verantwoording projecten.

 

Taken met betrekking tot de coördinatie van het opleidingsplatform zijn:

 

Gemandateerde bevoegdheden:

 • verantwoordelijk zijn voor het opleidingsplatform eerste en tweede graad studenten

 • het voeren van de eindredactie van opleidingsstukken AcOA (met ondersteuning van het secretariaat.)

 • de zorg voor het kwaliteitsbeleid opleiden

 • eindverantwoordelijk zijn voor registratie van studenten

 • zorgdragen voor het samenwerken met partners binnen en buiten  AcOA

 • de uitwerking van kerntaken

 • het voorbereiden en bijwonen van platforms opleiden

 • de zorg voor uitvoering en verbetering van bestaande procedures en het voorbereiden en produceren van nieuwe procedures

 • het verzamelen van gegevens studenten

 • het onderhoud van en de verbetering van de registratie.

 

Taken coördinatie WOA (werkplaats onderwijsonderzoek Amsterdam)

 

Gemandateerde bevoegdheden:

 • verantwoordelijk zijn voor WOA/AcOA

 • de bovenschoolse coördinatie van activiteiten van de werkplaats.

 • het verzorgen van interne en externe communicatie rond onderzoek

 • het onderhouden van contacten met onderzoeksbegeleider(s)

 • het (laten) onderzoeken van het kwaliteitsbeleid

 • het onderhouden van de samenwerking met partners WOA.

 

Taken die hierbij horen:

 • het voorbereiden en bijwonen van WOA

 • het voeren van voortgangsgesprekken met onderzoeksbegeleiders (programmagroep)

 • het overzicht houden op de thema’s en de onderzoeken van de diverse scholen

 • het voeren van de eindredactie onderzoeksplan WOA

 • het onderhouden en bijstellen van kwaliteitsdocumenten.

 

Secretaris van de penvoerder 

 

De secretaris van de penvoerder is proceseigenaar van:

 • de registratie en de administratie.

 

Taken daarbij zijn:

 

 • de leerarbeidsovereenkomsten administreren

 • de overzichtslijsten van studenten controleren en doorgeven aan DUO

 • overleg met de projectleider en onderzoeksbegeleiders

 • administratie t.b.v. AcOA/WOA.

 

Docent-onderzoeker / onderzoeksdocent

 

De docent als onderzoeker is (mede) proceseigenaar van:

 

 • de kwaliteit van het onderzoek van de betreffende school

 • de borging van het onderzoek en de resultaten in de school

 • de uitvoering van het onderzoek

 • (Mogelijk) de inhoudelijke begeleiding van de student

 • het delen van kennis met deelnemers van de onderwijsinstellingen.

 

Taken daarbij zijn:

 

 • overleg met de groep docenten als onderzoeker

 • mede opstellen van de onderzoeksaanpak

 • doen van onderzoek

 • mede-beoordelen van onderzoeksresultaten

 • (mogelijk) coachen van de leervragen van de student

 • delen van kennis (bv. in de school)

 • implementatie van resultaten in de school.

 

(mogelijk) NB. voor het onderzoek van de student heeft de docent als onderzoeker in het onderzoeksteam een plaats naast de werkplekbegeleider.

 

Onderzoeksbegeleider

 

is (mede) proceseigenaar van:

 

 • de kwaliteit van het onderzoek van de groep docenten als onderzoeker

 • de uitvoering van het onderzoek

 • het professionaliseren van de docent als onderzoeker

 • de beoordeling van de ontwikkeling van de student in het doen van onderzoek

 • het delen van kennis met deelnemers van de onderwijsinstellingen.

 

Taken daarbij zijn:

 

 • overleg voeren met de groep docenten als onderzoeker

      (indien betrokken student: instituutsopleider en werkplekbegeleider)

 • overleg voeren met de coördinator/projectleider

 • reviewen van de onderzoeksaanpak;

 • doen van onderzoek

 • beoordelen van onderzoeksresultaten

 • (mogelijk) beoordelen van studenten in het doen van onderzoek

      NB. voor het onderzoek van de student heeft de onderzoeker in het onderzoeksteam een plaats

      naast de vakdidacticus.

 • coachen van de docent als onderzoeker

 

Hoogleraar

Is proceseigenaar van:

 • de supervisie m.b.t. de wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeken

 • de zorg voor de link met de onderzoeksagenda UvA

 • daarnaast schrijft de hoogleraar mee aan subsidieaanvragen

 • is de hoogleraar ambassadeur van de Werkplaats

 • en is voorzitter van de programmagroep.

 

Lector:

Is proceseigenaar van:

 • de zorg voor de link met de onderzoeksagenda HvA - Faculteit Onderwijs en Opvoeding 

 • daarnaast schrijft de lector mee aan de subsidieaanvragen

 • is de lector ambassadeur voor de Werkplaats 

 • en is lid van de programmagroep

 

Te onderscheiden organen en daarbij behorende verantwoordelijkheid en taken.

 

Stuurgroep

 

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de academische opleidingsschool / onderzoeksschool en stuurt op het bereiken van de doelstellingen. De stuurgroep vergadert tenminste 4 keer per jaar en bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen (conform de samenwerkingsovereenkomst). De belangrijkste taken zijn:

 • het realiseren van de doelstellingen

 • oplossen van knelpunten / problemen die eindresultaten in de weg staan

 • de voortgangsbewaking van de uitvoering

 • de communicatie tussen de verschillende gremia

 • het (laten) zorgen voor een adequate administratieve organisatie en het tijdig voldoen aan alle rapportageverplichtingen.

 

Opleidingsteam / de opleidingsplatforms 1e en 2e graad

Het opleidingsplatform op de school bestaat uit de schoolopleiders en de instituutsopleiders van de HvA, UvA, Breitner Academie en de ALO. Het opleidingsplatform is verantwoordelijk voor het beleid omtrent opleiden en begeleiden van de studenten op de school. Daarnaast is het verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de opleiding, begeleiding en beoordeling van studenten. Het opleidingsplatform overlegt ten minste 4 maal per jaar om de voortgang van de opleiding van studenten op de locatie te bespreken. Daarnaast wordt ook het beleid van de instituten besproken waar dit nodig is om eventueel locatiebeleid hierop af te stemmen.

 

Projectgroep WOA

 

De projectleider (coördinator) en de onderzoeksbegeleiders vormen de projectgroep en zijn verantwoordelijk voor de operationele zaken m.b.t. de ontwikkeling van de academische kop en worden ondersteund door de programmagroep. Zij vormen de ‘linking pin’ tussen de stuurgroep WOA en het Team Kwaliteit Onderzoek (programmagroep). Zij sturen op uitvoerend niveau en zien erop toe dat de voorziene activiteiten tijdig en volledig worden gerealiseerd.

 

De belangrijkste taken zijn:

 

 • het realiseren van de doelstellingen

 • oplossen van knelpunten / problemen die eindresultaten in de weg staan

 • de voortgangsbewaking van de uitvoering

 • de communicatie tussen de verschillende gremia

 • het (laten) zorgen voor een adequate administratieve organisatie en het tijdig voldoen aan alle rapportageverplichtingen.

 

Programmagroep / Team Kwaliteit Onderzoek

 

De programmagroep is adviserend voor (de actualisering van) het onderzoeksprogramma en de borging van de kwaliteit van het onderzoek. Een hoogleraar van de UvA en lectoren van de Hogescholen hebben zitting in het team ten behoeve van inhoudelijke kwaliteit en professionalisering. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van de scholen zitting in het team.

 

De groep docenten als onderzoeker. (onderzoeksteam)

 

Docenten hebben de mogelijkheden om onderzoek aan te dragen/te initiëren, in te richten en in de school uit te voeren. Het onderzoek wordt begeleid door de onderzoeksbegeleiders van de instituten Uva en HvA. Er worden voor deze groep door de onderzoekers individuele gesprekken ingepland en (werk)sessies georganiseerd die gedurende het schooljaar met regelmaat plaatsvinden. De rollen en taken staan hierboven nader beschreven.

 

De afstemming en de communicatie

 

De afstemming en de communicatie wordt door verschillende groepen en mensen verzorgd. De belangrijkste hiervan zijn:

 

 • er is in de stuurgroep op hoofdlijnen van beleid tenminste vier keer per jaar overleg tussen de partners

 • gemiddeld is er iedere zes tot acht weken voortgang en afstemmingsoverleg tussen de projectleider /coördinator en de schoolopleiders en de instituutsopleiders. De projectleider en de instituutsopleider zitten dit overleg voor en maken samen de agenda op. De instituutsopleider kan technisch voorzitter zijn

 • over de concrete voortgang van het opleidingstraject is voortdurend afstemming met de projectleider/coördinator, onderzoeksbegeleiders en met de programmagroep (TKO)

 • de leden van de programmagroep onderhouden contact met de projectleider. In het overleg wordt gesproken over de voortgang van het onderzoeken van de docenten, de leertaken en leerwerktaken.

organogram%20AcOA_edited.jpg
organogram%20WOA_edited.jpg

Deze organisatiestructuur is vastgesteld door de AcOA-stuurgroep, d.d. 02-03-2020.

bottom of page